2015-07-02 11:45Nyheter

Innovationsarenor och innovationsupphandling för ökad tillväxt

null

Almedalsonsdagen bestod av en rad seminarier, workshops och möten på temat innovation och entreprenörskap, bland annat med fokus på innovationsarenor och innovationsupphandling. Därtill medarrangerade SISP ett fullsatt investerar- och entreprenörsmingel där två inkubatorbolag inspirationspitchade.

Sweden Game Arena med SISP-medlemmen Gothia Science Park höll paneldebatt på temat hur regional mobilisering kan bli en nationell spets för internationell attraktionskraft. Panelen diskuterade hur Västra Götalandsregionens regionala framgångssatsning på dataspel kan utvecklas för nationell vinning. Magnus Ling, talesperson för Sweden Game Arena, poängterade hur inkubatorn har varit avgörande i deras kraftsamling för dataspelsutvecklingen. Framförallt inom frågor rörande finansiering och djupare förståelse kring detta relativt nya affärsområde. De har investerat i resor världen över och skaffat sig mycket goda kontakter som gett bra resultat och samarbeten för inkubatorns verksamhet. Johan Carlstedt, projektledare IVA, riktade tydliga signaler mot vikten av offentlig såddfinansiering i tidigt skede. Men om ännu starkare betonade han förståelse för långsiktighet. Att satsa hårt, fokuserat och målinriktat är ett måste för goda resultat. Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götaland, knöt samman paneldiskussionen med att regioner måste vara modiga och lita på kunskaper och idéer som bubblar under ytan, samt lita på spetskompetens som mobiliserar sig i tidigt skede. Han betonade också SISPs viktiga roll som paraplyorganisation för att kvalitetssäkra inkubatorsystemet i Sverige.

Innovationsarenor såsom inkubatorer diskuterades även flitigt under HejDigitals seminarium om hur vi kan bygga livskraftiga startupregioner i Sverige. SISP, flera verksamhetsledare från Sveriges inkubatorer och science parks liksom flera inkubatorföretag medverkade. Bland annat diskuterades floran av de många aktörer och mötesplatser som finns i innovationsstödsystemet, särskilt i storstäderna. Många i panelen och publiken verkade eniga om att mångfalden aktörer är bra, då de fyller olika roller för olika behov. Det diskuterades också att SISP-medlemmar runt omkring hela Sverige utgör viktiga högskolenära mötesplaster för entreprenörskap och kluster. Inkubatorerna utvecklar ständigt sina tjänster och processer för att anpassa sig till olika stadier och bland annat utveckla behovsbaserade working spaces. Martin Källström, grundare till inkubatorbolaget Narrative, sa att inkubatorn hade spelat stor nytta för honom även när han startade sitt tredje företag.

Upphandling och inte minst innovationsupphandling har på flera seminarier i Almedalen nämnts som en viktig faktor för att matcha behov från samhällsutmaningar med spetskompetensen i unga svenska startups. Teknikföretagen och SKL riktade blickarna mot den norska modellen och faciliterade en panel kring offentlig upphandling och hur innovation och nytänkande kan bli en naturlig del av dessa processer. I Norge drivs ett projekt för att främja nytänkande och innovation i offentlig upphandling och en fråga var hur en motsvarande svensk modell skulle kunna se ut. En relevant utmaning som diskuterades var hur man kan adressera frågan om inköpskompetens för innovationsupphandling. Vid seminariet diskuterades inkubatorer och science parks roll för att stötta såväl kompetensfrågan som närhet till bolag och innovatörer.

En samhällsutmaning vi står inför är byggandet av framtidens hållbara boende. Chalmers och Johanneberg Science Park arrangerade en workshop på temat i HSB Living Labs monter. Kodkonstnären Afra Noubarzadeh höll en kreativ workshop där deltagarna i högt tempo fick generera idéer och diskutera utmaningar och vilken roll samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlighet har för att lösa dem. Resultatet av brainwritingen visualiserades i fysiska och digitala konstverk.

Onsdagens final bestod av ett fullsatt investerar- och entreprenörsmingel där SISP var en av medarrangörerna tillsammans med bland andra Företagarna, Svenska Riskkapitalföreningen och SUP46. Flera SISP-medlemmar och inkubatorföretag medverkade och på scenen inspirationspitchade bland andra Linn Hägg från inkuabtorbolaget MYoroface.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark