2015-07-03 11:53Nyheter

​Regional specialisering och innovationsupphandling

null

Även under Almedalstorsdagen var innovationsupphandling i fokus och civilminister Ardalan Shekarabi (S) menade att det finns stor potential för Sverige att satsa ännu mer på innovationsupphandling. Därtill diskuterades regional specialisering och platsens betydelse för innovationskraft, områden där inkubatorer och science parks har en viktig roll.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) medverkade i en utfrågning om upphandling, arrangerad av Upphandling24. Den 1 september bildas en ny upphandlingsmyndighet med målet att Sverige ska ha ett upphandlingsstöd i världsklass. Civilministern underströk att det måste finnas en flexibilitet i regelverket kring upphandling och nämnde Danmark som ett föregångsexempel. Han återkom även till Danmark när det gäller innovationsupphandling. Danmark har lagt stort fokus på att effektivisera offentliga verksamheter, och civilminister såg detta som ett föregångsexempel. Han menade att vi ligger efter, men att det finns stor potential för Sverige att satsa ännu mer på just innovationsupphandling. Offentlig sektor i Sverige omsätter 823 miljarder kronor årligen och en effektivisering av offentlig upphandling skulle kunna leda till stora besparingar så att samhällets resurser i högre grad kan satsas på tillväxt.

Torsdagseftermiddagens seminarium kring platsers betydelse för innovationskraft belyste sociala aspekter som bör beaktas i dess utformning. Och att sådana framstående miljöer upplever en självförstärkande funktion vilket direkt är något SISP arbetar för. Ylva Williams, vd Stockholm Science City betonade betydelsen av en fokuserad långsiktig satsning från landsting, kommuner, universitet och industri. Visioner för resultatgivande innovationsmiljöer måste sträcka sig längre än mandatperioder och liknande för att nå effektfulla resultat. Kajsa Olsson, stabschef näringsliv och destination Helsingborgs stad, berättar att deras näringslivsprogram har sin utgångspunkt i positioneringen av platsen Helsingborg och dess innovativa kontaktskapande ytor.

Arrangören Ramböll Management Consulting visade på att kunskapsöverspilllning ofta är lokal med geografiska begränsningar. Information är lättillgängligt men kunskapsutveckling sker i regel i möten med andra människor och perspektiv. Detta leder till att entreprenörer dras till de platser där andra befintliga entreprenörer och nödvändiga resurser finns (kompetens, leverantörer, kunder, kapital). SISP har därmed en vital roll för att innovativa platser skapar attraktionskraft.

Många svenska städer har på senare år engagerat sig i EU:s initiativ Smart Cities. Ett av Almedalens seminarier på temat hölls av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborgs Stad och representanter från The STEP UP Project - Strategies Towards Energy Performance and Urban Planning. Kerstin Åkerwall, miljödirektör för Malmö stad, nämnde stadens mål att bli Sveriges klimatsmartaste. Panelen var enig om att kunskapsöverföring mellan människor, generationer och organisationer var vitalt för långsiktig hållbar stadsutveckling och en ökad tillgänglighet till utlysningar är en viktig faktor. EU:s Smart Cities-initiativ handlar om integrerade energilösningar i städer. Hur får vi dessa storskaliga EU-projekt att skapa långsiktig utveckling och nytta i svenska städer och kommuner istället för att vara ett korthus som rasar när projektet är över?

SISP var på plats och lyfte frågan om science parks och inkubatorers roll som partners och innovationsplattformar i liknande projekt. Panelen var mycket positiv och berättade om goda exempel där man använt sig av SISPs medlemmar för att hitta nya lösningar och där dessa samarbeten flera gånger resulterat i innovationer som nu finns ute på marknaden tillgängliga för en större publik än enbart projektet som de var tänkta för. Panelen uppmanade till att använda de befintliga strukturer och stödsystem som finns, utöver science parks och inkubatorer exempelvis den nationella plattform för hållbar stadsutveckling som regeringen gett fem myndigheter (Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket) uppdraget att ta fram.

Torsdagens final bestod av entreprenörsminglet Startup Grind Almedalen som du kan se här


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark