2015-07-01 12:03Nyheter

Samtal för fler forskningsbaserade företag i Sverige

null

Nya sätt att samarbeta, utökat nätverk och ett innovationssystem med starka band mellan de olika organisationerna. Det diskuterade universitet, institut och inkubator- och science parks-organisationerna i ett rundabordssamtal i morse under Almedalsveckan.

Goda idéer behöver tas om hand bättre. Målet är ökad samverkan, att hitta en gemensam arbetsmodell där idéer lättare kan slussas mellan de olika organisationerna beroende på var de bäst passar.

– Genom fler forskningsbaserade företag kan Sveriges attraktionskraft stärkas och vi kan skapa större samhällsnytta av de forskningsresultat som finns, säger Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande vid Chalmers och en av initiativtagarna till samtalet.

Att forskningsresultat kommer till gagn för samhället stod i centrum liksom lättare och mer flexibla möjligheter för forskare att ta sina resultat och idéer vidare. En tydlig struktur gör det också enklare och tydligare för politiker och investerare att fördela investeringskapital till framförallt bolagens tidiga faser.

– Det handlar mycket om att tänka än mer utanför den egna organisationen. Att fokusera på Sverige som helhet och att knyta ihop innovationssystemet på ett annat sätt, fortsätter Hörstedt, inte minst behövs det för att hantera de stora utmaningarna för att ställa om till ett hållbart samhälle.

I dag onsdagen den 1 juli träffades Fredrik Hörstedt och Linnéa Lindau, vd för Chalmers nya dotterbolag för Venture Creation, Olof Sandén, RISE, Hans Hentzell, vd Swedish ICT, Magnus Lundin, vd SISP och Märit Johansson, vd Karolinska Institutet Science Park, med flera. Därtill deltog ytterligare omkring femton ledande företrädare från industri, investerare, stat och myndigheter, liksom flera entreprenörer från inkubatorbolag. Med på mötet är även Chalmers tillträdande rektor Stefan Bengtsson.

På mötet diskuterades dels förutsättningar och dels togs det fram en konkret handlingsplan om vägen framåt.

- Det sker redan i dag mycket nyttiggörande och kommersialisering av forskning och affärsidér i forskningsinstituten, universitet och högskola och deras närliggande innovationsmiljöer. Men det finns en stor potential att boosta flöde och effektivitet och därigenom skapa mer tillväxt och arbetstillfällen. Sättet att göra det är genom ökad samverkan och i dag initierade vi en viktig nationell utvecklingsprocess, säger Magnus Lundin vd Swedish Incubators & Science Parks, SISP.


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark