2015-03-27 06:59Nyheter

Statligt riskkapital i fokus i Norge

null

Åre Kapitalmarknadsdagar samlar just nu flera hundra deltagare, de flesta från Sverige, men även norska entreprenörer, investerare, inkubatorer och science parks. Nästan samtidigt har Norges näringsminister presenterat en satsning på två nya såddkapitalfonder om 600 miljoner norska kronor. SISPs norska systerorganisation FIN välkomnar satsningarna, men i en debattartikel ifrågasätter de att fonderna inriktas enbart på senare faser.

Daniel Ras Vidal är Vd för SISPs norska motsvarighet FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge). Han står, tillsammans med Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, bakom den debattartikel som publicerades under torsdagen >>

SISP har över e-mail för ett samtal med Daniel om den pågående norska riskkapitaldebatten.

Hur ser tillgången på riskkapital ut i Norge?

- Man skulle kanske inte tro att ett av världens rikaste land där staten sitter på extrema tillgångar genom Oljefonden på över 7000 milliarder norska kronor, har varit genom en såddkapitaltorka efter finanskrisen, men det är faktisk sant. Fram till 2014 gjordes det nästan inte såddinvesteringar i Norge, men nu har två såddfonder på 500 millioner NOK som består av lika delar statligt og privat kapital börjat investera. Och i helgen kom alltså nyheten om att två nya såddfonder på 300 millioner ska etableras från 2016.

I debattartikeln ifrågasätter ni att de nya statliga riskkapitalfonderna endast ska investera i 30 bolag på 5 år, vilket ni anser är för få investeringar i för sena skeden. Utveckla ert resonemang kring hur ni skulle vilja att fonderna verkade!

- Vi applåderar att det trots allt kommer två nye fonder, men den norska regeringen skriver själva att genomsnittsinvesteringarna kommer vara på 20 millioner NOK, och då säger det sig självt att detta egentligen är venture förklätt som såddkapital. Vi har föreslått en modell där staten genom Innovasjon Norge låter inkubatorerna och TTOene (Technology Transfer Offices) konkurrera om att förvalta ett rambelopp på runt 20-40 millioner genom egna investeringsbolag och fonder. Detta ska investeras i tidig fas och vi tror genomsnittsinvesteringen kommer att ligga på runt 5 millioner kronor per investering. TTO/inkubatorinvesteringen matchas av privata business angels vid varje enskilt investeringstillfälle och man delar eventuella vinster mellan investorer, TTO/inkubatorer och Innovasjon Norge. Med samma belopp som de två nya fonderna på 600 millioner kronor tror vi att mellan 120-180 bolag kan ta del av riskkapital genom vår lösning. Vi vet att inkubatornära fonder och investeringsbolag har den mest ingående kunskapen om bolagen, och kombinerat med den kompetens som privata investorer har så är vi säkra på att modellen som vi kallar "Nasjonal pre-såkornordning" kommer att fungera. Vi tror att detta är en "missing link", som vill göra att vi får betydligt flera innovativa tillväxtbolag i Norge något som behövs nu när vår oljeberoende ekonomi saktar ner i takt med oljeprisfallet. Vi hoppas att vår Næringsminister Monica Mæland ser behovet och potensialet i norska start-ups som utvecklas hos FINs medlemmar och presenterar pre-såkornordningen redan i vårbudgeten som kommer i maj.

Du är född och uppvuxen i Sverige och har stor kännedom om det svenska riskkapitalet. Hur ser du på situationen i Sverige?

- Jag har följt den svenska debatten från McKinsey-rapporten som kom i 2011 och Riksrevisionens rapport i fjol och det verkar uppenbart att för stora delar av det statliga svenska riskkapitalet verkar i för sena faser och/eller är inlåst i för snävt avgränsade sektorer eller geografiska områder. Signalerna från Sveriges Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om att ta tag i problemet och reallokera statlig kapital till fler bolag i tidig fas är därför musik i mina öron. Om jag skulle ge honom ett råd, så är det att bidra till att det också etableras inkubatornära fonder, gärna genom en matchingmodell. Staten kan på det viset utlösa privat kapital och kompetens, i stället för att behöva göra allt på egen hand.

SISPs Vd Magnus Lundin kommenterar FINs debattartikel:

- Sverige befinner sig i ett liknande läge som Norge. Vi har många lovande bolag men det är svårt att få tag i riskvilligt kapital. Därför finns det en stor potential i att staten satsar mer marknadskompletterande finansiering såväl i tidiga förkommersiella faser där företagen har kapitalbehov omkring 1-2 Mkr, men också lite senare, vid tidig expansion, med ungefärliga kapitalbehov på 5-15 Mkr, säger SISPs Vd Magnus Lundin och fortsätter: Nu görs viktiga satsningar i rekapitalisering av ALMI Invest där en del tydligt allokeras till såddfaser. Därutöver föreslår SISP sedan flera år en exakt likadan lösning som nu diskuteras i Norge, dvs. att utnyttja etablerade inkubatorer för en effektiv distribution till nya bolag med stor tillväxtpotential. Det kan vara dels ägarkapital genom inkubatornära fonder som matchas med privat kapital, dels att bidrag kanaliseras till företagen via inkubatorernas bedömning. Slutligen kan vi konstatera att det också behövs särskilda satsningar om vi på allvar vill se en utveckling av life science-industrin i Sverige, den typen av startup-bolag har ofta mycket stora kapitalbehov som kräver särskilda insatser. Samtidigt kan också samhällsnyttan vara mycket stor, avslutar Magnus Lundin. 


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark