2019-03-08 07:00Pressmeddelande

Gemensamt banar vi väg för ett jämställt och inkluderande innovationssystem

null

För att vi ska vara relevanta idag och imorgon behöver vi säkerställa att en mångfald av innovatörer, med olika kön, bakgrund, drivkrafter och idéer tar del av de erbjudanden och stöd som finns hos Sveriges Inkubatorer, science parks och andra innovationsfrämjare.

Våra traditionella föreställningar om vad som är framgångsrikt företagande och innovation behöver breddas. Våra tjänster behöver vidareutvecklas för att kunna stötta en större mångfald av innovatörer/entreprenörer, innovationer/affärsidéer och bolag/organisationer.

Vi har kartlagt och analyserat själva grundproblematiken - det vill säga de faktorer i våra befintliga verksamheter som gett upphov till en underrepresentation av bl.a. kvinnor och icke-binära personer bland dem som tar del av våra tjänster.

Sveriges jämställdhetspolitiska mål, FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 och aktuella samhällsutmaningar inom arbete, hälsa, klimat m.m. ställer krav på oss som offentligt finansierade innovationsfrämjare att vidareutveckla våra organisationer och arbetssätt.

The Yes Way är en satsning där innovationsfrämjare, innovatörer/entreprenörer och andra samhällsaktörer i olika delar av Sverige gemensamt banar väg för ett jämställt och inkluderande innovationssystem.

Med avstamp i en behovsanalys hos innovatörer/entreprenörer och innovationsfrämjare har vi genomfört en rad olika insatser, exempelvis:

The Yes Way Sessions - med inspirerande exempel och dialog om nya perspektiv på finansiering respektive framgång.

The Yes Day - en konferens för erfarenhetsutbyte om insatser för jämställt och inkluderande innovationsfrämjande.

Nationellt dialogprogram - där innovationsfrämjare delat kunskaper och erfarenheter med varandra om jämställt och inkluderande innovationsfrämjande.

Pilotprogram - för företagande kvinnor där nya inkluderande stödverktyg testats.

Digitala erfarenhetsutbyten och gruppcoaching - där företagande kvinnor delat erfarenheter och kunskaper med varandra och deltagande innovationsfrämjare.

Så här långt har flera av de deltagande innovationsfrämjare förändrat sin kommunikation genom mer inkluderande ord- och bildval, samt nytänkande kommunikationskanaler. Flera har även breddat sina rekryteringsprocesser och antagit jämställdhets- och inkluderingsplaner. Nya arbetssätt och rutiner har införts vid bedömningsprocesser och statistikinsamling. Vi har även skapat en nationell utbildning för affärsutvecklare med fokus på ett coachande förhållningssätt. Ideon Innovation - som koordinerar The Yes Way - har bland annat uppnått jämställd representation i sin styrelse, en ökad andel bolag som drivs av kvinnor i inkubatorprogrammet och utvecklat nya samarbeten med olika samhällsaktörer.

Erfarenheterna och verktygen från The Yes Way kommer att samlas i ett metodmaterial för att inspirera fler innovationsfrämjare i Sverige att bidra till en större mångfald av innovatörer och innovationer.

The Yes Way är ett projekt som drivs av Ideon Innovation, tillsammans med BizMaker, Peak Region, Movexum, Venture Lab och Winnet Skåne, med finansiering från VINNOVA.

THE YES WAY - jämställda vägar till framtidens innovationer

  • Ideon Innovation
  • BizMaker
  • Blekinge Business Incubator
  • Movexum
  • Peak Region
  • Venture Lab
  • Winnet Skåne
  • The Yes Way Sofielund

Mer info: www.theyesway.se

#TheYesWay

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se


Om Swedish Incubators & Science Parks - SISP

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontaktpersoner

Ulrica Gellerstedt
Communications Manager
Ulrica Gellerstedt
Johan Ödmark
VD
Johan Ödmark